Ulje të transportit të mallrave me tren

Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se në tremujorin e tretë të vitit 2019, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi është rreth 30 mijë, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2018, numri i udhëtareve është rritur për 1.05 %.

 ASK duke iu referuar burimit të informatave, TRAINKOS Sh. A, thotë se transporti i mallrave me tren në tremujorin e tretë të vitit 2019 është rreth 121 mijë ton, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2018 kemi ulje për 20 %.