Dogana kalon 500 milionë euro të hyra doganore për gjashtë muaj

Për gjashtë muaj (janar-qershor) të hyrat e përgjithshme të inkasuar nga Dogana e Kosovës në total arritën vlerën prej rreth 504.3 milionë euro gjë që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar paraqet një rritje prej 3.5 përqind apo rreth 17 milionë euro më shumë.

Ndikim në të hyrat në import për ketë periudhe ka pasur efekti i MSA dhe pakove fiskale që i referohen prodhuesve, ku duhet theksuar se ndikimi në të hyra nga MSA përgjatë kësaj periudhe është rreth 21 milionë euro apo rreth 46.3 përqind më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar, ndërsa ndikimi në të hyra doganore nga pako fiskale që i referohen lirimit nga taksat ne import për prodhuesit përgjatë periudhës raportuese është rreth 29.6 milionë.

Gjithashtu edhe ndikimi në të hyra nga importi i veturave te përdorura ku vërehet një rënie e theksuar krahasuar me vitin e kaluar, ku kemi 5,335 copë vetura më pak, dhe kjo ka ndikuar që të shënohet një rënie në të hyra prej 8.6 milionë euro më pak. Totali i ndikimeve negative në të hyra nga këto kategori për ketë periudhe është afër 60 milionë apo shprehur në përqindje rreth 12 përqind e totalit të të të hyrave të grumbulluar nga Dogana e Kosovës për këtë gjashtë mujor.

Përkundër politikave fiskale që favorizojnë lirime dhe ulje taksash në kategori të caktuara, si stimulim i zhvillimit ekonomik, si dhe ato që burojnë nga marrëveshja e Stabilizim Asociimit, që ketë vit pritet të këtë ndikim më shumë në të hyrat e planifikuara, prapë Dogana e Kosovës është duke vazhduar me performancë shumë të mire në grumbullimin e të hyrave, luftimin e ekonomisë joformale, kontrabandës dhe fusha tjera që Dogana ka përgjegjësi, mirëpo gjithashtu në vlerësojmë se këto efekte te politikave fiskale dhe MSA, do të kenë efektin e vet pozitiv shumë më të madhe për zhvillimin ekonomik te vendit.