Promovohet Doracaku për parandalimin e korrupsionit

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Shoqata e juristëve të rinj të Maqedonisë (SHJRM) sot në Shkup do të promovojnë Doracak për parandalim të korrupsionit në administratën lokale, njofton AIM, transmeton Gazeta Tribuna.

Doracaku është përgatitur në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Ai është përgatitur si vegël praktike e cila do t’u shërbejë nëpunësve shtetëror dhe të punësuarve në vetëqeverisjen lokale në punën e përditshme, duke kontribuar drejt përforcimit të qeverisjes së mirë në nivel lokal.

Doracaku është në dispozicion në gjuhën shqipe dhe maqedonase, ndërsa do të distribuohet deri te të gjithë njësitë e vetëqeverisjes lokale.